Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Merkez Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Mantolama Yapılması
Türü
 
Miktar
 
Tarih
29.08.2018
Yer
 
Açıklamalar
 
MERKEZ BÖLGE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MANTOLAMA YAPILMASI
BALIKESİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Merkez Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Mantolama Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası                                                   :   2018/409487
 
1-İdarenin
a) Adresi                                                                       :    Atatürk Mh.Bandırma Cad. No:106 10100 KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası                                       :    2662438100 - 2662438108
c) Elektronik Posta Adresi                                          :    balikesirlojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı                           :    İnşaat İşleri %100
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                         :    Adnan Menderes Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Karesi/BALIKESİR
c) İşe başlama tarihi                                     :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                  :    Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                            :    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü (A) Blok 2.Kat (Brifing Salonu) Atatürk Mah. Bandırma Cad. No:106 Karesi/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati                                            :    29.08.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B/III Grubu İşler Veya Bu İşlerin Onarımı Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)0 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü (B) Blok Lojistik Şube Müdürlüğü (İnşaat Emlak Büro Amirliği) Atatürk Mah. Bandırma Cd. No:106 Karesi/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tatihi ve saatine kadar  Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü (B) Blok Lojistik Şube Müdürlüğü (İnşaat Emlak Büro) Atatürk Mah. Bandırma Cad. No:106 Karesi/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY